Algemene voorwaarden

 1. De Klant verklaart bij het ondertekenen van de offerte kennis te hebben genomen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van Aziri BV en deze expliciet te aanvaarden. Andere tegenstrijdige voorwaarden of bepalingen zijn niet van toepassing tussen partijen tenzij deze vooraf door Aziri BV schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Op al onze offertes betreffende licenties zijn de algemene voorwaarden van Betty Blocks of Zoho Creator van toepassing. https://www.bettyblocks.com/terms-conditions https://www.zoho.com/terms.html https://www.caspio.com/terms-of-use-agreement/
 3. De diensten worden geleverd zoals omschreven in de offerte of factuur. Alle vermelde prijzen zijn steeds vastgesteld in Euro en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Alle prijzen zijn jaarlijks indexeerbaar aan de index der consumptieprijzen basisjaar 2013 volgens formule: Basisprijs x index januari actueel Index januari aankoop
 4. Voor verplaatsingen binnen de Benelux wordt een forfaitaire kilometervergoeding aangerekend, gelijk aan de forfaitaire vergoeding voor reiskosten door de Belgische Federale Overheid. Het aantal kilometers wordt gerekend vanaf de thuisbasis van de consultant, of vanaf het kantoor van Aziri (de kortste afstand van beiden). De tarieven zijn, tenzij expliciet anders geregeld, exclusief BTW. https://fedweb.belgium.be/nl/verloning_en_voordelen/vergoedingen/vergoeding-voor-reiskosten
 5. De geldigheidsduur van een offerte bedraagt 30 dagen. De offerteprijs geldt alleen voor de opdracht vermeld in de offerte.
 6. De Klant heeft het recht om aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop per aangetekende post, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het plaatsen van de bestelling. De Klant kan de bestelling echter niet herroepen indien de (eerste) uitvoering wordt overeengekomen binnen deze termijn van 14 kalenderdagen.
 7. De facturatie van de licenties gebeurt vooraf op jaarbasis. Mocht facturatie (vooraf) op maandbasis moeten plaatsvinden dan volgt een opslag van 10% op het in deze offerte genoemde maandbedrag.
 8. De abonnementsdiensten worden telkens automatisch verlengd voor een periode van 1 jaar en worden eveneens vooraf op maandbasis of jaarbasis gefactureerd, vanaf ondertekening van de offerte. Een wijziging in het aantal gebruikers resulteert in een aangepaste facturatie.
 9. De facturatie van de projectdiensten gebeurt op basis van nacalculatie: op het einde van elke maand, op basis van de reëel gepresteerde uren.
 10. Een Proof of Concept/Seeing is Believing wordt na ontvangst van de ondertekende offerte gefactureerd, voor de start van de werken.
 11. Aziri BV behoudt zich het recht bij het niet naleven van de betalingsverplichtingen, de lopende activiteiten op te schorten. Het is de Klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde toepassing te gebruiken.
 12. Betalingen dienen te gebeuren binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders vermeld. Op alle facturen die niet betaald zijn op de vervaldag worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling nalatigheidsinteresten, alsook een conventionele schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 125,- gevorderd. De nalatigheidsinteresten worden berekend conform de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties of voor particulieren conform de wettelijke intrestvoet.
 13. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, behoudt Aziri BV zich het recht voor elke bestelling onmiddellijk te beëindigen zonder opzegtermijn. Aziri BV is in dit geval niet gehouden tot enige schadevergoeding of garantie. In dit geval behoudt Aziri BV het recht op de gemaakte kosten die tot op dat moment gemaakt zijn en op een schadevergoeding ten belope van 50% van het saldo van de opdracht.
 14. Partijen zullen medewerkers, die met directe uitvoering van in een offerte genoemde werkzaamheden zijn belast, niet direct of indirect contracteren tijdens de uitvoering van opdrachten en gedurende een periode van twee jaar daarna, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000 per overtreding en van € 500 per dag, dat die overtreding voortduurt, tenzij dit geschiedt met schriftelijk vastgelegd onderling goedvinden.
 15. Kennisgevingen die partijen op grond van deze offerte aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben slechts rechtskracht indien deze schriftelijk zijn bevestigd.
 16. Alle informatie die partijen onderling uitwisselen dient in beginsel als vertrouwelijk te worden behandeld en mag niet worden gebruikt ten aanzien van derden noch worden doorgegeven aan derden.
 17. De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan de Klant verstrekte toepassingen komen Aziri BV toe. Klant geeft expliciet de toelating aan Aziri BV om hem te vermelden als Klant op website, social media of andere marketing materialen.
 18. Alle opdrachten en activiteiten van Aziri BV houden steeds inspanningsverbintenissen in waarbij Aziri BV niet verantwoordelijk is voor foutieve informatie of onvolledigheden. Klachten dienen aangetekend te worden overgemaakt binnen een termijn van 5 dagen na levering van de dienst.
 19. Voorkomende onvoorziene omstandigheden dewelke niet te wijten zijn aan Aziri BV of waarop Aziri BV geen invloed heeft, brengen geen aansprakelijkheid in hoofde van Aziri BV teweeg.
 20. Een eventuele wanprestatie van Aziri BV bij de uitvoering van deze offerte kan niet anders dan in natura worden vergoed. Aziri BV kan bijgevolg tot niets anders zijn gehouden dan tot het opnieuw uitvoeren van de hem toevertrouwde opdracht.
 21. Indien een eventuele wanprestatie van Aziri BV niet in natura wordt hersteld, dan zal aan Klant de bewezen rechtstreekse schade worden vergoed, doch niet voor een hoger bedrag dan de door Klant betaalde prestaties in het kader van die offerte waarvoor de wanprestatie werd bewezen.
 22. Enkel in geval van een grove opzettelijke fout kan de aansprakelijkheid van Aziri BV worden weerhouden. De aansprakelijkheid van Aziri BV voor geleden schade is beperkt tot het factuurbedrag dat betrekking heeft op het deel van de geleverde prestatie die de oorzaak is van de geleden schade.
 23. De eventuele onwettigheden of nietigverklaringen van bepalingen uit deze offerte heeft enkel de nietigheid van die bepaling tot gevolg. De rest van de offerte blijft gelden.
 24. Ieder geschil tussen partijen terzake van deze offerte zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank te Hasselt, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen. Op deze offerte is Belgisch recht van toepassing

Contactgegevens

Aziri BV

info@aziri.eu
+32 11 46 00 44
Senator A. Jeurissenlaan 1154 bus 1, 3520 Zonhoven BE

Ondernemingsnummer: BE 0711.989.896
RPR Antwerpen, Afdeling Hasselt